فرم متقاضی دریافت نمایندگی فروش

امكانات تخصصی

وضعيت مالكيت دفتر يا انبار

نوع فعاليت (مالياتی)

نوع خودرو پخش:

نوع سفارش گيری:

نوع مشتری:

نوع صنف:

سبد کالایی
شماره حساب جاري (جهت پرداخت هاي اعتباري)

گواهي مي نمايم تمامي اطالعات مندرج در فرم پرسش نامه كامال مورد تاييد مي باشد.

Close SplitView Logo Menu